سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1398   11:23:52
.
 • ارسال به دوستان
 • اضافه كردن به ليست دلخواه مرورگر
 • تعيين صفحه پيش فرض مرورگر
 • چاپ
 • آر.اس.اس
 • آمار بازدید
  تعداد بازدید از سایت: 17610426
  تعداد بازدید این صفحه: 78904
  در امروز: 19233

نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

اخبار
گزارش پانزدهمين گردهمايی گروه تخصصی شهرسازی شورای مركزی
.

پانزدهمين گردهمايي ادواري گروه‌ تخصصي شهرسازي شوراي مرکزي سازمان و نمايندگان گروههاي تخصصي شهرسازي سازمانهاي چند استان کشور در روزهاي شانزدهم، هفدهم و هيجدهم ديماه سال 1394 با حضور جمعي از اساتيد دانشگاهها و فعالان عرصههاي مختلف شهرسازي به ميزباني سازمان استان قزوين، ميراث جنبش عظيم شهرسازي در دوره ساساني، با تمرکز ويژه بر دو موضوع:

1- تقويت و توسعهي فرهنگ و ارزشهاي ايراني/ اسلامي در شهرسازي

2- الزامات عمومي شهرسازي در طراحي، اجرا و بهرهبرداري ساختمانها،

در پنج نشست مختلف برگزار شد.

در نشست اول که در ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 94/10/16 در محل سازمان استان قزوين با حضور شرکتکنندگان در گردهمايي و همچنين اعضاي هيأتمديرهي سازمان استان قزوين برگزار شد، مهندس وثيقنيا عضو هيأتمديرهي سازمان استان قزوين و عضو گروه تخصصي شهرسازي شوراي مرکزي ضمن خوشآمدگويي به مهمانان، اهداف اصلي از برگزاري گردهمايي را تشريح کرد. سپس تعدادي از مهمانان و همچنين اعضاي هيأتمديرهي سازمان استان قزوين به طرح ديدگاههاي خود در رابطه با دستورکارهاي اصلي گردهمايي پرداختند.

مراسم رسمي افتتاحيه  در ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 94/10/17 در محل سازمان استان برگزار شد و پس از تلاوت آياتي چند از کلامالله مجيد، سخنران اول، آقاي مهندس فرجزادهها رييس سازمان استان ضمن عرض خير مقدم به مهمانان، آرزو نمود گردهمايي بتواند به اهداف و دستاوردهاي مورد انتظار خود نائل شود. وي همچنين اظهار اميدواري کرد سازمان استان قزوين بتواند ميزبان خوبي براي گردهمايي باشد.

در ادامه آقاي دکتر حبيبي معاون امور عمراني استانداري استان، برخورداري از ايمني، اميدواري شهروندان به آينده و فعال بودن چرخهاي اقتصادي را سه ويژگي مهم شهر اسلامي دانست و بر نقش نهادها و دستگاههاي اجرايي در تأمين ايمني در شهرها تأکيد کرد.

آقاي مهندس مانيفر مديرکل راه و شهرسازي استان در سخنان خود نقش حرفهي شهرسازي و مهندسان شهرساز را در سامان بخشيدن به امور شهرهاي کشور مهم دانست و آرزو کرد گردهمايي بتواند در تبيين جايگاه حرفهي شهرسازي موفق باشد. 

سپس آقاي دکتر يزداني رييس گروه تخصصي شهرسازي شوراي مرکزي با مروري بر اهم فعاليتهاي گروه تخصصي شهرسازي شوراي مرکزي طي چند ماه گذشته، گزارشي از فعاليتهاي دبيرخانه توسعه و تقويت فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در شهرسازي به خصوص نتايج جلسات «ساري» و «تبريز» را به حاضران ارائه کرد.

 آقاي دکتر مجابي عضو معمار پيشکسوت سازمان استان قزوين در سخنراني علمي / تحقيقي خود اظهار داشت: پديدههاي موجود در شهرهاي دوران اسلامي واقعيتهاي تاريخي هستند و حقايقي را بيان ميکنند که ميتوانند به عنوان مبنا ما را از سنتهاي تاريخي مطلع سازند. وي در ادامه گفت پس از آن بايد از تاريخ عبور کنيم و به تبيين تئوريهاي جديد براي رفع نيازهاي امروزي بپردازيم. دکتر مجابي تئوريهاي فضايي/ کالبدي جديد را مبنا و اساس فعاليتهاي اجرايي دانست.

آقاي دکتر پيربابايي رييس دانشکدهي معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اسلامي تبريز، پيشنياز لازم براي تحقق فرهنگ شهرسازي خودي (سبک زندگي اسلامي/ ايراني) را، توجه به مسائل زمانه دانست. وي اظهار داشت بايد از يکسو ريشههاي فرهنگهاي غيرخودي و از سوي ديگر مباني فرهنگي شهرسازي خودمان را بشناسيم و سپس با اطلاع از نيازهاي امروز، مباني نظري شهرسازي ايراني/ اسلامي را براساس آموزههاي حکمت اسلامي تبيين نماييم.

 آقاي دکتر سلطانزاده رييس دانشگاه آزاد اسلامي قزوين اظهار داشت براساس آنچه از نظريههاي انديشمندان و فلاسفه قابل استخراج است، ضرورت مشارکت دادن مردم در امور شهرها است. وي در ادامه مشارکتهاي مردمي را در امور شهرها در اولويت دانست و اعتقاد داشت که بايد به مرور تقوا/ محوري جايگزين سرمايه/ محوري خشن شود و به تدريج به سوي شهر آرماني حرکت نماييم.

 آقاي دکتر حائري پيشکسوت عرصههاي مشاورهاي در حرفهي شهرسازي، شهرسازي در دوران معاصر را آسيبشناسي نمود و اظهار داشت شهرسازي در دوران معاصر سه دورهي عقبماندن شهرسازي از شهرنشيني، غايب شدن شهرسازي و نهايتاً حذف شدن شهرسازي را پشت سر گذاشته است. وي درخواست کرد مديران سياسي از مداخلهي مستقيم در امور شهرسازي خودداري نمايند.

 نشست سوم در ساعت 12 روز چهارشنبه در تالار اجتماعات شهرداري قزوين برگزار شد و به ترتيب سخنرانيهاي زير به انجام رسيد.

آقاي دکتر نصرتي شهردار قزوين با گراميداشت مقدم مهمانان، گزارش مشروحي را در خصوص فعاليتهاي دبيرخانهي مجمع جهاني شهر اسلامي که به کشورمان ايران و مشخصاً شهر قزوين واگذار گرديده، ارائه کرد.

 آقاي مهندس فارغيان عضو سازمان استان قم در سخنراني خود مرور جامعي بر ادبيات شهر اسلامي داشت و نسبت به معرفي چهرههاي شاخصي که تاکنون در اين موضوع نظريههايي را مطرح نمودهاند، اقدام کرد و اظهار داشت بايد اين نظريهها مبناي تصميمگيريهاي اجرايي قرار گيرد.

 آقاي دکتر ميثاقي از استان مازندران نسبت به معرفي نظريههاي مختلف شهر پايدار اقدام و آنها را با مباني نظري علامه طباطبايي مقايسه نمود و نتيجه گرفت که نظريههاي علامه طباطبايي ميتواند مبناي توسعهي پايدار اسلامي/ بومي قرار گيرد.

در نشست چهارم که در ساعت 18:30 روز چهارشنبه در محل سازمان استان قزوين تشکيل شد، ابتدا  آقاي دکتر اردشيري پژوهشگر عرصههاي شهرسازي ضمن بيان ديدگاه نظري در تبيين جايگاه و وظايف قانون و ضوابط و مقررات شهرسازي، به ضرورت پشتوانه‎‎ي حمايتي قانون (مصوبهي قوهي مقننه) از ضوابط و مقررات شهرسازي با تأکيد بر تعريف نظام برنامهريزي و مديريت شهري، محدود نمودن قدرت برنامهريزان و تصميمگيرندگان در توسعه و حفاظت از کالبد شهرها به منظور کاهش قدرت نيروهاي اقتصادي سياسي و تقويت نيروهاي اجتماعي تاريخي در توسعهي شهرها با نگاهي ويژه به تنسيق و ترويج سبک زندگي اسلامي ايراني در شهرها تأکيد کرد.

سپس آقاي دکتر افشار مديرکل پدافند غيرعامل استانداري استان قزوين گزارش جامعي را از روند تکميل چکليستهاي شهرسازي پدافند غيرعامل در استان قزوين ارائه نمود و اظهار داشت اين روند و تجربيات به دست آمده ميتواند در ساير استانهاي کشور نيز ملاک عمل و اقدام قرار گيرد.

 آقاي دکتر صنيعزاده از استان اصفهان ضمن ارائهي اهم اقدامات انجام شده در گروه تخصصي شهرسازي شوراي مرکزي در خصوص تدوين اوليهي مبحث 25 مقررات ملي ساختمان با عنوان الزامات عمومي شهرسازي در طراحي، اجرا و بهرهبرداري ساختمانها، توافق بر سر چهارچوب اين مبحث را ضروري دانست و با ارائهي چهار گزينهي پيشنهادي از همکاران درخواست همفکري در انتخاب گزينهي برتر را کرد.

 

آقاي مهندس ميرفندرسکي از استان خراسان رضوي اظهار داشت در ادبيات کشورمان مباني ارزشمندي در رابطه با شهرسازي ايراني داريم که بايد اين ارزشها به دقت استخراج شده و مبناي برنامهريزي و طراحي شهرهاي ايراني/ اسلامي قرار گيرد. وي در ادامه گفت اکنون فرصت خوبي است تا با توجه مباني نظري قوي و خوبي که در ادبياتمان وجود دارد، نسبت به تدوين ضوابط و مقررات اقدام نماييم. 

در انتها آقاي مهندس غياثينيا از استان البرز گزارشي را از وضعيت نابهسامان نماسازي در شهر کرج ارائه نمود و ضمن مقايسهي آن با نماسازيهاي مطلوب، پيشنهاداتي در اين رابطه مطرح و اعلام نمود که لازم است اين ضوابط در مبحث 25 لحاظ شود.

آخرين جلسه كاري اين نشست ادواري در ساعت 8:30 روز جمعه 18 دي در محل ساختمان سازمان استان تشکيل و در آن اعضاي شرکتکننده در گردهمايي به طرح ديدگاهها و نقطه نظرات خود در موارد دستورکارهاي نشست (تقويت و توسعهي فرهنگ و ارزشهاي ايراني/ اسلامي در شهرسازي و الزامات عمومي شهرسازي) پرداختند.

در پايان اين جلسه،  مقرر شد کميتهاي متشکل از هشت نفر از اعضاي حاضر در گردهمايي تشکيل شده و با توجه به دستاوردهاي حاصل از نشستهاي ساري، تبريز و قزوين، راهبردهايي را جهت ارائه به شوراي مرکزي سازمان در رابطه با چگونگي تقويت و توسعهي فرهنگ و ارزشهاي ايراني/ اسلامي در شهرسازي تهيه نمايند.

همچنين با توجه به اهميت توافق بر چارچوب و شاکلهي مبحث 25، مقرر شد چهار گزينهي پيشنهادي گروه تخصصي شهرسازي شوراي مرکزي در اختيار کليهي شرکتکنندگان در گردهمايي قرار گيرد تا حداکثر ظرف مدت دو هفته، نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را به گروه تخصصي شهرسازي شوراي مرکزي منعکس نمايند.

در پايان آقايان مهندس جابر نصيري، مهندس فيروز عليزاده، دكتر محمدتقي تقي زاده و خانم دكتر الهام اميني از اعضاي محترم گروه تخصصي شهرسازي نظام مهندسي ساختمان استان تهران كه در گردهمايي مذكور حضور داشتند از رييس، اعضاي هيأتمديره، اعضاي گروه تخصصي شهرسازي سازمان استان قزوين و کارکنان زحمتکش اين سازمان  به خاطر ميزباني خوب و شايسته تشکر و قدرداني کرده و براي مديران دلسوز استان قزوين و به خصوص شهردار محترم قزوين آرزوي موفقيت روزافزون کردند.


               

               

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.