کنترل نقشه و مطالعات ژئوتکنیک،جوش و بتن

  • معرفی فعالیت های واحد
واحد کنترل نقشه از آبان ماه سال 1392 فعالیت خود را آغاز نموده است. براساس توافق صورت پذیرفته با شهرداری تهران نقشه های با متراژ بیش از 2000 مترمربع جهت بررسی توسط مهندسان طراح از طریق سامانه خدمات مهندسی به این واحد ارسال می گردند. پروژه های با متراژ کمتر از 2000 مترمربع به صورت کنترل موردی و درخواست واحد بازرسی بازبینی می گردند.
  • بخش های واحد
                           اداری
                           فنی
  • معماری
                                                                     راهنمای معماری
  • سازه و پایدارسازی گود (نیلینگ)
                                                                     راهنمای سازه
                                                                     چک لیست تشریحی سازه
                                                                     چک لیست خلاصه سازه
  • برق
                                                                       چک لیست برق
                                                               فرم شماره یک شرکت توزیع برق : ضروری است مهندسان طراح برق، فرم شماره                                                                        یک  شیوه نامه اجرای نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برق کلیه                                                                            اماکن مصوب سال 1389 را پس از تکمیل به همراه نقشه  و  سایر مستندات طرح                                                                          تاسیسات برقی در اولین مرحله بارگذاری در سامانه خدمات مهندسی ارسال نمایند.

  • مکانیک
                                                                      راهنما و چک لیست مکانیک
  • مطالعات ژئوتکنیک
  • جوش و بتن
جهت کاهش مراجعات حضوری مهندسان و مالکان گرامی می توانند از طریق سامانه جامع به آدرس  https://nazeran.tceo.ir   با کارشناسان واحد در ارتباط باشند.
  • پیگیری آخرین وضعیت پرونده توسط مالک پروژه
با مراجعه به آدرس https://observer.tceo.ir طبق راهنما از آخرین وضعیت پرونده مطلع گردید.