کنترل نقشه و مطالعات ژئوتکنیک،جوش و بتن

معرفی فعالیت های واحد
واحد کنترل نقشه از آبان ماه سال 1392 فعالیت خود را آغاز نموده است.

براساس توافق صورت پذیرفته با شهرداری تهران نقشه های با متراژ بیش از 1500 مترمربع جهت بررسی توسط مهندسان طراح از طریق سامانه خدمات مهندسی به این واحد ارسال می گردند.

پروژه های با متراژ کمتر از 1500 مترمربع به صورت کنترل موردی و درخواست واحد بازرسی بازبینی می گردند.


راهنمای خدمات الکترونیک واحد کنترل نقشه
بخش های واحد 
اداری
فنی

معماری

راهنمای معماری

چک لیست موارد زیربنایی مدارک معماری

سازه و پایدارسازی گود (نیلینگ)

راهنمای سازه
چک لیست تشریحی سازه
چک لیست خلاصه سازه
چک لیست موارد زیربنایی مدارک سازه

برق

چک لیست برق

فرم شماره یک شرکت توزیع برق
چک لیست موارد زیربنایی مدارک برق

ضروری است مهندسان طراح برق، فرم شماره یک  شیوه نامه اجرای نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن مصوب سال 1389 را پس از تکمیل به همراه نقشه  و  سایر مستندات طرح تاسیسات برقی در اولین مرحله بارگذاری در سامانه خدمات مهندسی ارسال نمایند.


مکانیک
راهنما و چک لیست مکانیک

چک لیست موارد زیربنایی مدارک تاسیسات مکانیکی

مطالعات ژئوتکنیک

جوش و بتن
کنترل موردی نقشه های با متراژ کمتر از 1500 مترمربع
ارتباط با کارشناسان واحد (تیکت)

جهت کاهش مراجعات حضوری مهندسان و مالکان گرامی می توانند از طریق سامانه جامع به آدرس  https://nazeran.tceo.ir   با کارشناسان واحد در ارتباط باشند.

پیگیری آخرین وضعیت پرونده توسط مالک پروژهبا مراجعه به آدرس https://observer.tceo.ir طبق راهنما از آخرین وضعیت پرونده مطلع گردید.

راهنمای طراحان - گردش کار و راهنمای صدور فیش طراحی ( مطابق با تعرفه خدمات مهندسی)