گروه تخصصی تاسيسات مکانيکی

نام : بهنام
نام خانوادگی : عابدی ترکی
سمت : رئیس گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : علی اکبر
نام خانوادگی : صالح
سمت : دبیر گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : رامین
نام خانوادگی : قاسمی اصل
سمت : نایب رئیس گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : محسن
نام خانوادگی : جعفری فشارکی
سمت : عضو گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
نام : سید علیرضا
نام خانوادگی : میرجعفری
سمت : عضو گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
نام : مصطفی
نام خانوادگی : جلوه گران
سمت : عضو گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : مازیار
نام خانوادگی : سیاح نژاد
سمت : عضو گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
اخبار و اطلاعیه ها
بيشتر