گروه تخصصی تاسيسات مکانيکی

نام : سید علیرضا
نام خانوادگی : میرجعفری
سمت : عضو هیات مدیره سازمان، نایب رئیس گروه تخصصی مکانیک و ریاست کمیته گاز
شماره تماس : 42644
ایمیل : alireza.mirjafari@tceo.ir
نام : علی اکبر
نام خانوادگی : صالح
سمت : دبیر گروه تخصصی مکانیک و نماینده گروه در کمیته آتشنشانی و کمیته آبفا
شماره تماس : 42644
نام : محسن
نام خانوادگی : جعفری فشارکی
سمت : عضو گروه تخصصی مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : مصطفی
نام خانوادگی : جلوه گران
سمت : عضو گروه تخصصی مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : مازیار
نام خانوادگی : سیاح نژاد
سمت : عضو گروه تخصصی مکانیک،‌کمیته گاز و کمیته آبفا
شماره تماس : 42644
نام : بهنام
نام خانوادگی : عابدی ترکی
سمت : عضو گروه تخصصی مکانیک و دبیر کمیته گاز
شماره تماس : 42644
نام : رامین
نام خانوادگی : قاسمی اصل
سمت : عضو گروه تخصصی مکانیک و کمیته گاز
شماره تماس : 42644
اخبار و اطلاعیه ها
بيشتر