گروه تخصصی مکانيک

نام : بهنام
نام خانوادگی : عابدی ترکی
سمت : رییس هیئت رییسه گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : رامین
نام خانوادگی : قاسمی اصل
سمت : نایب رییس گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : علی اکبر
نام خانوادگی : صالح
سمت : دبیرگروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : مازیار
نام خانوادگی : سیاح نژاد
سمت : عضو گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : مصطفی
نام خانوادگی : حاجی زاده
سمت : عضو گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : سیدعلی
نام خانوادگی : صدر واقفی
سمت : عضو گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : محمدحسین
نام خانوادگی : عصاری
سمت : عضو گروه تخصصی تاسیسات مکانیک
شماره تماس : 42644
اخبار و اطلاعیه ها
بيشتر