هيات مديره

نام : حسين
نام خانوادگی : اکبريان راد
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : Hosein.Akbarianrad@tceo.ir
نام : سيامک
نام خانوادگی : الهی فر
سمت : دبیر
شماره تماس : 42644
ایمیل : siamak.elahifar@tceo.ir
نام : غلامرضا
نام خانوادگی : آزادمنجيری
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : gholamreza.azad@tceo.ir
نام : مجتبی
نام خانوادگی : آمری نيا
سمت : خزانه دار
شماره تماس : 42644
ایمیل : Mojtaba.amerinia@tceo.ir
نام : کامران
نام خانوادگی : تيموری
سمت : عضو اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : Kamran.Teymoori@tceo.ir
نام : بی تا
نام خانوادگی : جمالی
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : bita.jamali@tceo.ir
نام : احمد
نام خانوادگی : خرم
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : Ahmad.Khoram@tceo.ir
نام : بيژن
نام خانوادگی : خطيبی
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : Bijan.Khatibi@tceo.ir
نام : الهه
نام خانوادگی : رادمهر
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : Elaheh.Radmehr@tceo.ir
نام : حسام الدين
نام خانوادگی : راقی
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : hesam.raghi@tceo.ir
نام : کامبيز
نام خانوادگی : رضوی
سمت : عضو اصلی هيات مديره
شماره تماس : 42644
ایمیل : kambiz.razavi@tceo.ir
نام : جهانگير
نام خانوادگی : رستم زاده
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : jahangir.rostamzadeh@tceo.ir
نام : پيام
نام خانوادگی : رييسی اصل
سمت : نایب رییس دوم
شماره تماس : 42644
ایمیل : payam.raeisi@tceo.ir
نام : سعيد
نام خانوادگی : سعيديان
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : Saeid.Saeidian@tceo.ir
نام : حمزه
نام خانوادگی : شکيب
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : Hamzeh.Shakib@tceo.ir
نام : مجتبی
نام خانوادگی : صابر
سمت : عضو اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : mojtaba.saber@tceo.ir
نام : مهيار
نام خانوادگی : فرنيا
سمت : عضو اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : Mahyar.Farnia@tceo.ir
نام : علی
نام خانوادگی : کريمی آنچه
سمت : عضو اصلی هيات مديره
شماره تماس : 42644
ایمیل : Ali.KarimiAnche@tceo.ir
نام : مجيد
نام خانوادگی : گودرزی
سمت : عضو اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : majid.goudarzi@tceo.ir
نام : بهمن
نام خانوادگی : مومنی مقدم
سمت : عضو اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : Bahman.Momeni@tceo.ir
نام : سيد عليرضا
نام خانوادگی : ميرجعفری
سمت : رییس سازمان
شماره تماس : 42644
ایمیل : Alireza.MirJafari@tceo.ir
نام : علی اکبر
نام خانوادگی : نبی ئی
سمت : عضو اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : a.a.nabiei@tceo.ir
نام : سيدمحمد
نام خانوادگی : هاشمی
سمت : نایب رییس اول
شماره تماس : 42644
ایمیل : Mohammad.Hashemi@tceo.ir
نام : حسن
نام خانوادگی : يگانگی
سمت : عضو اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : hasan.yeganegi@tceo.ir
نام : الهام
نام خانوادگی : امينی
سمت : عضو علی البدل
شماره تماس : 42644
ایمیل : elham.amini@tceo.ir
نام : محسن
نام خانوادگی : جعفری فشارکی
سمت : عضو علی البدل
شماره تماس : 42644
ایمیل : mohsen.jafari@tceo.ir
نام : حسن
نام خانوادگی : زياری
سمت : عضو علی البدل
شماره تماس : 42644
ایمیل : Hasan.Ziari@tceo.ir
نام : فخرالدين
نام خانوادگی : سليمانی راد
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : fakhredin.soleimani@tceo.ir
نام : سيد علی
نام خانوادگی : موسوی
سمت : عضو علی البدل
شماره تماس : 42644
ایمیل : ali.moosavi@tceo.ir
نام : شمس
نام خانوادگی : نوبخت دودران
سمت : عضو علی البدل
شماره تماس : 42644
ایمیل : Shams.Nobakht@tceo.ir
بيشتر