گروه تخصصی عمران

نام : مجتبی
نام خانوادگی : صابر
سمت : دبیر هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران
نام : مهدی
نام خانوادگی : رشیدزاده ممقانی
سمت : رئیس گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : سعید
نام خانوادگی : کاموسی
سمت : نائب رئیس گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : مجید
نام خانوادگی : گودرزی
سمت : عضو اصلی گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : سیامک
نام خانوادگی : الهی فر
سمت : عضو اصلی گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : بیتا
نام خانوادگی : جمالی
سمت : عضو اصلی گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : اصغر
نام خانوادگی : دهقان بنادکی
سمت : عضو اصلی گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : محمد
نام خانوادگی : حسن پور
سمت : عضو علی البدل
شماره تماس : 42644