گروه تخصصی عمران

نام : عامر
نام خانوادگی : ملکیان
سمت : رییس هیئت‌رییسه گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : قدرت‌اله
نام خانوادگی : کاظمی
سمت : نایب رییس گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : بهراد
نام خانوادگی : بختیاری
سمت : دبیر گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : حسین
نام خانوادگی : یزدانی
سمت : عضو گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : سیدحسنعلی
نام خانوادگی : دریاباری
سمت : عضو گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : مهدی
نام خانوادگی : محرمی شام اسبی
سمت : عضو گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644
نام : سیامک
نام خانوادگی : الهی فر
سمت : عضو گروه تخصصی عمران
شماره تماس : 42644