گروه تخصصی ترافيک

نام : جلیل
نام خانوادگی : شاهی
سمت : رئیس کمیسیون تخصصی ترافیک
نام : شهریار
نام خانوادگی : افندی زاده
سمت : نائب رئیس کمیسیون تخصصی ترافیک
نام : بهزاد
نام خانوادگی : بیهقی
سمت : عضو کمیسیون تخصصی ترافیک
نام : کامران
نام خانوادگی : رحیم اف
سمت : عضو کمیسیون تخصصی ترافیک
نام : سید فرهاد
نام خانوادگی : رزمیار
سمت : عضو کمیسیون تخصصی ترافیک
نام : حیسین
نام خانوادگی : قهرمانی
سمت : عضو کمیسیون تخصصی ترافیک

کارگروه ایمنی معابر

نام : مرتضي
نام خانوادگی : اسدامرجي
سمت : دبیر کارگروه ایمنی معابر
نام : فرشاد
نام خانوادگی : غيبي
سمت : عضو کارگروه ایمنی معابر
نام : حسين
نام خانوادگی : متولي حبیبی
سمت : عضو کارگروه ایمنی معابر
نام : مریم
نام خانوادگی : نخعی پور
سمت : عضو کارگروه ایمنی معابر

کارگروه خدمات مهندسی

نام : امیر
نام خانوادگی : روحي
سمت : دبیر کارگروه خدمات مهندسی
نام : حميدرضا
نام خانوادگی : پسنديده
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی
نام : حامدرضا
نام خانوادگی : حیدری می‌آبادی
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی
نام : زینب
نام خانوادگی : عبادی
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی
نام : محمدحسین
نام خانوادگی : نوروزی
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی