حوزه ریاست

نام : مسعود
نام خانوادگی : کريمی ورنوسفادرانی
سمت : مدير حوزه رياست
شماره تماس : 42644
نام : کريم
نام خانوادگی : صلاحی مهر
سمت : سرپرست واحد روابط عمومی
شماره تماس : 42644
نام : عليرضا
نام خانوادگی : پورمستقيمی
سمت : سرپرست امور گروههای تخصصی وکمیسیونها
شماره تماس : 42644
نام : مصطفی
نام خانوادگی : رشیدی نسب
سمت : مدیر دبیرخانه مرکزی
شماره تماس : 42644
نام : مریم
نام خانوادگی : خان عمیدی
سمت : مدیر امور حقوقی و قراردادها
شماره تماس : 42644
نام : پریسا
نام خانوادگی : ضرابی زاده
سمت : مدیر امور اجرائی و اداری شورای انتظامی و بازرسان