حوزه ریاست

نام : علی
نام خانوادگی : صابری امیرآباد
سمت : سرپرست حوزه ریاست
نام : علی
نام خانوادگی : سرمستی امامی
سمت : سرپرست روابط عمومی
شماره تماس : 42644
نام : محمدرضا
نام خانوادگی : ریحانی فر
سمت : مدیر دبیرخانه مرکزی
شماره تماس : 42644
نام : پریسا
نام خانوادگی : ضرابی زاده
سمت : مدیر امور اجرائی و اداری شورای انتظامی و بازرسان
نام : الهام
نام خانوادگی : بهرمن
سمت : کارشناس روابط عمومی
نام : مدیر امور گروههای تخصصی وکمیسیونها
نام خانوادگی : مدیر امور گروههای تخصصی وکمیسیونها
سمت : مدیر امور گروههای تخصصی وکمیسیونها
شماره تماس : 42644
نام : مدیر امور حقوقی و قراردادها
نام خانوادگی : مدیر امور حقوقی و قراردادها
سمت : مدیر امور حقوقی و قراردادها
شماره تماس : 42644