هيات رييسه

نام : سيدعليرضا
نام خانوادگی : ميرجعفری
سمت : رييس سازمان
شماره تماس : 42644
ایمیل : Alireza.MirJafari@tceo.ir
نام : سیدمحمد
نام خانوادگی : هاشمی
سمت : نايب رييس اول
شماره تماس : 42644
ایمیل : Mohammad.Hashemi@tceo.ir
نام : پيام
نام خانوادگی : رئيسی اصل
سمت : نايب رييس دوم
شماره تماس : 42644
ایمیل : payam.raeisi@tceo.ir
نام : سيامک
نام خانوادگی : الهی فر
سمت : دبير هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : siamak.elahifar@tceo.ir
نام : مجتبی
نام خانوادگی : آمری نيا
سمت : خزانه دار سازمان
شماره تماس : 42644
ایمیل : Mojtaba.amerinia@tceo.ir