حق الزحمه

آخرین شیوه پرداخت حق الزحمه به شرح زیر می باشد:

  • صدور پروانه ساختمان                 50 درصد
  • اتمام عمليات فونداسيون              10 درصد
  • اتمام اسکلت (سقف آخر)             10 درصد
  • اتمام عمليات سفت کاري              10 درصد
  • اتمام عمليات نازک کاري                10درصد
  • اتمام عمليات ساختمان (گزارش پایان کار)         10درصد


 

حق الزحمه