گروه تخصصی نقشه برداری

نام : محمد باقر
نام خانوادگی : پیری‌وردین
سمت : رییس هیئت رئیسه گروه تخصصی نقشه‌برداری
نام : عباسعلی
نام خانوادگی : صالح آبادی
سمت : نایب رییس گروه تخصصی نقشه برداری
نام : نسیم
نام خانوادگی : فخیم حاجی آقایی
سمت : دبیر گروه تخصصی نقشه‌برداری
نام : میراحمد
نام خانوادگی : میرقاسم پور
سمت : عضو گروه تخصصی نقشه‌برداری
نام : حمیدرضا
نام خانوادگی : قله ء
سمت : عضو گروه تخصصی نقشه‌برداری
نام : علیرضا
نام خانوادگی : رحمانی
سمت : عضو گروه تخصصی نقشه‌برداری
نام : مهرداد
نام خانوادگی : رفیعی
سمت : عضو گروه تخصصی نقشه‌برداری