کميسيون شهرسازی

نام : الهام
نام خانوادگی : امینی
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : elham.amini@tceo.ir
نام : غلامرضا
نام خانوادگی : آزاد منجیری
سمت : عضو علی البدل هیئت مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : gholamreza.azad@tceo.ir