اطلاعیه ها

.

ارائه گزارش مرحله ای به ناظر هماهنگ کننده / سازه

1398/8/22 چهارشنبه

بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسان برق می رساند در راستای اجرای بند 7-13 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص ارائه گزارش مرحله ای ناظران، کلیه مهندسان برق فعال در زمینه نظارت برق اماکن موظفند گزارش کاملی از وضعیت اجرای تاسیسات برقی ساختمان تحت نظارت خود را با درنظر گرفتن زمان ارجاع کار و مراحل اجرایی تاسیسات برقی متناسب با آن، تهیه و در انتهایِ کار نظارت، جهت ارائه گزارش پایان کار ساختمانی، به ناظر هماهنگ کننده یا تک ناظر ساختمان تحویل نمایند

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ