چهارشنبه 30 مرداد 1398   16:27:22
.
هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: مهندس اباصلت اصغری


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: عمران

پست الکترونیکی: abasalt.asghari@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس حسین اکبریان راد


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: مکانیک

پست الکترونیکی: Hosein.Akbarianrad@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سیامک الهی فر


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: عمران

پست الکترونیکی: siamak.elahifar@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس غلامرضا آزاد منجیری


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: شهرسازی

پست الکترونیکی: gholamreza.azad@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس مجتبی آمری نیا


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: برق

پست الکترونیکی: Mojtaba.amerinia@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس کامران تیموری


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: برق

پست الکترونیکی: Kamran.Teymoori@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس بیتا جمالی


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: عمران

پست الکترونیکی: bita.jamali@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد خرم


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: عمران

پست الکترونیکی: Ahmad.Khoram@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس بیژن خطیبی


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: عمران

پست الکترونیکی: Bijan.Khatibi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس الهه رادمهر


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: معماری

پست الکترونیکی: Elaheh.Radmehr@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس حسام الدین راقی


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: معماری

پست الکترونیکی: hesam.raghi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس جهانگیر رستم زاده


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: عمران

پست الکترونیکی: jahangir.rostamzadeh@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس کامبیز رضوی


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: ترافیک

پست الکترونیکی: Kambiz.Razavi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سعید سعیدیان


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: معماری

پست الکترونیکی: Saeid.Saeidian@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: دکتر حمزه شکیب


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: عمران

پست الکترونیکی: Hamzeh.Shakib@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس مجتبی صابر


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: عمران

پست الکترونیکی: mojtaba.saber@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد طاهری


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: معماری

پست الکترونیکی: Mohammad.Taheri@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس مهیار فرنیا


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: عمران

پست الکترونیکی: Mahyar.Farnia@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس علی کریمی آنچه


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: برق

پست الکترونیکی: Ali.KarimiAnche@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس مجید گودرزی


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: عمران

پست الکترونیکی: majid.goudarzi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس بهمن مومنی مقدم


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: نقشه برداری

پست الکترونیکی: Bahman.Momeni@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سیدعلیرضا میرجعفری


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: مکانيک

پست الکترونیکی: Alireza.MirJafari@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس علی اکبر نبی ئی


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: معماری

پست الکترونیکی: a.a.nabiei@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سیدمحمد هاشمی


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: برق

پست الکترونیکی: Mohammad.Hashemi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس حسن یگانگی


سمت: عضو اصلی هیات مدیره

مدرک تحصیلی: معماری

پست الکترونیکی: hasan.yeganegi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس الهام امینی


سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

مدرک تحصیلی: شهرسازی

پست الکترونیکی: elham.amini@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس محسن جعفری فشارکی


سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

مدرک تحصیلی: مکانيک

پست الکترونیکی: mohsen.jafari@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس پیام رئیسی اصل


سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

مدرک تحصیلی: عمران

پست الکترونیکی: payam.raeisi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن زیاری


سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

مدرک تحصیلی: ترافيک

پست الکترونیکی: Hasan.Ziari@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس فخرالدین سلیمانی راد


سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

مدرک تحصیلی: معماری

پست الکترونیکی: fakhredin.soleimani@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سید علی موسوی


سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

مدرک تحصیلی: برق

پست الکترونیکی: ali.moosavi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: دکتر شمس نوبخت دودران


سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

مدرک تحصیلی: نقشه برداری

پست الکترونیکی: Shams.Nobakht@tceo.ir

.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.