مصوبات هيات مديره

مصوبات جلسه هیات رئیسه :
مصوبات جلسه شماره 55 هيات رئيسه 99/02/22
مصوبات جلسه شماره 56 هيات رئيسه 99/03/12

مصوبات جلسه شماره 57 هيات رئيسه 99/03/26
مصوبات جلسه شماره 58 هيات رئيسه 99/04/09
مصوبات جلسه شماره 59 هيات رئيسه 99/04/16

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
زمان ورود و خروج اعضای هیات مدیره در جلسات :
- جلسه پنجاه و ششمین 98/11/05
-
جلسه پنجاه و هشتمین
98/11/16
-
جلسه شصتمین 98/11/26
- جلسه هفتادو چهارمین 99/03/31
- جلسه هفتادو پنجمین 99/04/07
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________