مصوبات هيات رييسه

مصوبات جلسه شماره 90 هيات رئيسه 99/12/11 1399/12/16 شنبه 90.pdf
466.88 KB
مصوبات جلسه شماره 86 هيات رئيسه 99/11/13 1399/11/20 دوشنبه هيات رييسه 86.pdf
222.869 KB
مصوبات جلسه شماره 84 هيات رئيسه 99/10/29 1399/11/5 یکشنبه 84.pdf
473.982 KB
مصوبات جلسه شماره 83 هيات رئيسه 99/10/22 1399/11/5 یکشنبه 83.pdf
479.889 KB
مصوبات جلسه شماره 81 هيات رئيسه 99/10/15 1399/11/5 یکشنبه 81.pdf
471.781 KB
مصوبات جلسه شماره 79 هيات رئيسه 99/10/01 1399/10/15 دوشنبه 79.pdf
217.391 KB
مصوبات جلسه شماره 78 هيات رئيسه 99/09/17 1399/10/6 شنبه 78.pdf
227.556 KB
مصوبات جلسه شماره 77 هيات رئيسه 99/09/03 1399/9/24 دوشنبه 77.pdf
217.174 KB
مصوبات جلسه شماره 76 هيات رئيسه 99/08/26 1399/9/17 دوشنبه 76.pdf
219.287 KB
مصوبات جلسه شماره 75 هيات رئيسه 99/08/19 1399/9/17 دوشنبه 75.pdf
227.169 KB
مصوبات جلسه شماره 73 هيات رئيسه 99/08/05 1399/8/24 شنبه 73 هيات رييسه.pdf
244.281 KB
مصوبات جلسه شماره 72 هيات رئيسه 99/07/21 1399/8/24 شنبه 72 هيات رييسه.pdf
224.188 KB
مصوبات جلسه شماره 71 هيات رئيسه 99/07/14 1399/8/24 شنبه 71 هيات رييسه.pdf
341.521 KB
مصوبات جلسه شماره 70 هيات رئيسه 99/07/07 1399/8/24 شنبه 70 هيات رييسه.pdf
222.989 KB
مصوبات جلسه شماره 69 هيات رئيسه 99/06/31 1399/8/24 شنبه 69 هيات رييسه.pdf
223.033 KB
مصوبات جلسه شماره 68 هيات رئيسه 99/06/24 1399/8/24 شنبه 68 هيات رييسه.pdf
223.709 KB
مصوبات جلسه شماره 67 هيات رئيسه 99/06/17 1399/8/24 شنبه 67 هيات رييسه.pdf
243.038 KB
مصوبات جلسه شماره 64 هيات رئيسه 99/05/27 1399/8/24 شنبه 64 هيات رييسه.pdf
509.874 KB
مصوبات جلسه شماره 61 الی 63 هيات رئيسه 99/05/06 1399/8/24 شنبه 61-63 هيات رييسه.pdf
242.728 KB
مصوبات جلسه شماره 60 هيات رئيسه 99/04/23 1399/8/24 شنبه 60 هيات رييسه.pdf
290.623 KB
1 2