مصوبات هيئت مديره دوره نهم

مصوبات صدو هشتمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/11/28 1402/12/13 یکشنبه مصوبات صدو هشتمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
1.03 MB
مصوبه صدو هفتمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/11/14 1402/11/23 دوشنبه مصوبه صدو هفتمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
73.296 KB
مصوبات نود و هفتمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/09/04 1402/9/7 سه‌شنبه مصوبات نودو هفتمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
407.744 KB
مصوبه نود و ششمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/08/27 1402/8/30 سه‌شنبه مصوبه نودو ششمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
64.512 KB
مصوبات نود و پنجمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/08/20 1402/8/27 شنبه مصوبات نودو پنجمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
314.426 KB
مصوبات نود و سومین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/08/06 1402/8/8 دوشنبه مصوبات نودو سومين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
272.937 KB
مصوبه نود و یکمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/07/22 1402/7/24 دوشنبه مصوبه نودو يکمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
40.142 KB
مصوبه نودمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/07/15 1402/7/17 دوشنبه مصوبه نودمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
161.401 KB
مصوبه هشتاد و نهمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/07/08 1402/7/10 دوشنبه مصوبات هشتادو نهمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
177.308 KB
مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/06/18 1402/6/20 دوشنبه مصوبات هشتادو هشتمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
471.092 KB
مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/06/11 1402/6/12 یکشنبه مصوبات هشتادو هفتمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
62.739 KB
مصوبات هشتاد و ششمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/06/04 1402/6/12 یکشنبه مصوبات هشتادو ششمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
120.287 KB
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/05/21 1402/5/25 چهارشنبه مصوبات هشتادو چهارمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
100.132 KB
مصوبات هشتاد و سومین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/05/14 1402/5/16 دوشنبه مصوبات هشتادو سومين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
547.222 KB
مصوبات هشتاد و دومین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/05/07 1402/5/9 دوشنبه مصوبات هشتاد و دومين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
246.094 KB
مصوبات هفتاد و ششمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/03/20 1402/3/21 یکشنبه مصوبات هفتادو ششمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
46.119 KB
مصوبات هفتادو پنجمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/03/06 1402/3/20 شنبه مصوبات هفتادو پنجمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
139.546 KB
مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/02/30 1402/3/1 دوشنبه مصوبات هفتادو چهارمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
173.863 KB
مصوبات هفتادو دومین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/02/16 1402/2/18 دوشنبه مصوبات هفتادو دومين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
129.636 KB
مصوبات هفتادو یکمین جلسه نهمین دوره هیئت مدیره 1402/02/09 1402/2/11 دوشنبه مصوبات هفتادو يکمين جلسه نهمين دوره هيئت مديره.pdf
212.232 KB
1 2 3 4