کميته ژئوتکنيک

رييس:
نايب رييس:

دبير: سيامک الهی فر

اعضا: مهيار فرنيا
          مجيد محمدی
          محمد اسکندری
          محمودرضا عبدی

زمان برگزاری جلسات: