کميسيون سياستگذاری امور دفاتر نمايندگی

رييس: مجيد گودرزی
نايب رييس: جهانگير رستم زاده
دبير:
مجتبی صابر

اعضا: سعيد سعيديان
          کامبيز رضوی
          مهيار فرنيا
         اباصلت اصغری
         سيدمحمد هاشمی
         حسن يگانگی


زمان برگزاری جلسات: