فايل ها
كاربرگ خوداظهاري در دفاتر اسناد رسمي جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي (طراح-ناظر) 1402/8/9 سه‌شنبه FM-MW-75-02.pdf
288.478 KB
كاربرگ خود اظهاري در دفاتر اسناد رسمي جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي 1402/8/9 سه‌شنبه FM-MW-68-01.pdf
284.764 KB
كاربرگ خود اظهاري جهت صدور پروانه اشتغال به كا ر شخص حقوقي (خدمات آزمايشگاهي) 1402/8/9 سه‌شنبه FM-MW-58-01.pdf
307.406 KB
نحوه محاسبه امتیاز اشخاص حقوقی (طراح و ناظر) وفق اصلاحیه شماره ۴۰۰/۱۰۲۵۰۹ مورخ 1402/06/07 وزارت راه و شهرسازی 1402/7/25 سه‌شنبه تشخيص صلاحيت طراح و ناظر(اصلاحي1402).xlsm
60.955 KB
كاربرگ اطلاعات و درخواست عضويت شخص حقوقی  1402/2/16 شنبه FM-MW-03-01.pdf
660.467 KB
درخواست انتقال عضویت اشخاص حقیقی به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران 1402/2/16 شنبه FM-MW-57-00.pdf
448.422 KB
اسم تست 1401/10/10 شنبه کاتالوگ کاشي هاي صنعتي.pdf
3.82 MB
اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي طراحي-نظارت(ماده 14 و 15) 1401/10/10 شنبه FM-MW-69-00.doc
110.08 KB
مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي  (خدمات آزمایشگاهی) 1401/3/10 سه‌شنبه FM-MW-63-00.doc
67.584 KB
مدارك مورد نياز جهت صدور احراز صلاحیت سازنده حقیقی 1401/3/10 سه‌شنبه FM-MW-55-00.doc
67.072 KB
مدارك مورد نياز جهت صدور احراز صلاحیت سازنده حقیقی (پیمان مدیریت) 1401/3/10 سه‌شنبه FM-MW-54-00.doc
65.024 KB
مدارك مورد نياز جهت صدور احراز صلاحیت سازنده حقوقی 1401/3/10 سه‌شنبه FM-MW-53-00.doc
71.168 KB
مدارك مورد نياز جهت صدور احراز صلاحیت سازنده حقوقی (پیمان مدیریت) 1401/3/10 سه‌شنبه FM-MW-51-00.doc
69.12 KB
مدارك لازم جهت تغييرات يا تمدید  پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي 1401/3/10 سه‌شنبه FM-MW-36-00.doc
72.704 KB
اعلام اطلاعات  جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي طراحي-نظارت(تبصره4ماده11) 1401/3/10 سه‌شنبه FM-MW-04-01.doc
116.224 KB
تعهدات مهندس ناظر 1400/10/8 چهارشنبه FM-MW-40-00.pdf
105.752 KB
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان 1398/9/30 شنبه دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان.pdf
167.639 KB
پیرو دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان(اصلاحیه) 1398/9/30 شنبه پيرو دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان(اصلاحيه).pdf
481.414 KB
دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی آزمايشگاهی (اصلاحيه) 1398/9/30 شنبه دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهاي خدمات فني آزمايشگاهي(اصلاحيه).pdf
2.23 MB
خود اظهاري مدير عامل/مسئول واحد فني در خصوص مشخصات محل،  تجهیزات و امکانات 1398/6/30 شنبه FM-MW-06-01.pdf
164.265 KB
1 2 3