کميته آموزش

دبير: غلامرضا قدرتی اميری

اعضا: کامران رحيم اف
          یحیی جمور
          حسين هوشمند
          کاوه بذرافکن
          مصطفی بهزادفر
          يعقوب آصفی
          عليرضا ميرجعفری(نماينده هيات مديره)
        
زمان برگزاری جلسات: