کميته مستندسازی تجربيات

رييس: سيامک الهی فر
نايب رييس:
دبير:


اعضا: اميرعرب باقری
          غلامرضا خوشگفتار منفرد
          مجيد گودزی
          مرتضی عنايت
          بهنام عابدی ترکی
          محمدباقر پيری وردين
          محمد محمدی نژاد
          حميده امکچی
          شهناز خزايي پول

زمان برگزاری جلسات: