کميته سازندگان

رييس: مجتبی صابر
نايب رييس: علی اکبر نبی ئی
دبير: حسن يگانگی

اعضا: سعيد سعيديان
          حسين احمدی
          حسن شعبان خالدی
          محمدرضا ياسائی
          محسن اسعدی
          مه نگار آدينه
          شهاب سعادت نژاد

زمان برگزاری جلسات: