کميته حل اختلاف گاز

رييس:
نايب رييس:

دبير: شهناز خزايي پول

اعضا: داريوش اميرسرداری گودرزی
          کوروش بيگلری
          ساکو پطروسيان
          عليرضا ظريف ديلمان تبريزی
          محمدرضا کافی مشهدی

زمان برگزاری جلسات: