کميته آتش نشانی

رييس:
نايب رييس:

دبير:

اعضا: علی کريمی آنچه
         علی اکبر نبی ئی
         فربود سعادت
         مجتبی صابر
         علی اکبر صالح
         داريوش صمدبين
        
        

زمان برگزاری جلسات: