کميته اجرايي گاز

رييس:
نايب رييس:

دبير: بهنام عابدی ترکی


اعضا: حسن يگانگی
          مازيار سياح نژاد
          سيدعليرضا ميرجعفری
          رامين قاسمی اصل


زمان برگزاری جلسات: