کميسيون صدور خدمات مهندسی و روابط بين الملل

رييس: غلامرضا آزادمنجيری
نايب رييس: مجتبی آمری نيا
دبير: حسن يگانگی

اعضا:
حمزه شکيب
          مجتبی صابر
          سيدعليرضا ميرجعفری
          کامبيز رضوی

زمان برگزاری جلسات: