کميسيون انجمن ها و تشکل های مهندسی

رييس: سعيد سعيديان
نايب رييس: غلامرضا آزادمنجيری
دبير:
بی تا جمالی


اعضا:
بيژن خطيبی
        جهانگير رستم زاده
        سيامک الهی فر
        مهيار فرنيا


زمان برگزاری جلسات: