فراخوان
آگهی استعلام ارزیابی کیفی و شناسایی (توان اجرایی) متقاضیان شرکت در مناقصه عملیات اجرایی نمای ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد براساس ضوابط آیین نامه انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران، قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نظام نامه مالی و معاملاتی خود، توان اجرایی متقاضیان شرکت در مناقصه اجرای نمای ساختمان مرکزی خویش را ارزیابی نماید.
متقاضیان جهت اطلاع و دستیابی به اسناد ارزیابی مذکور می توانند به قسمت فراخوان‌ها و اطلاعیه‌های وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی www.tceo.ir مراجعه و مدارک خود را با رعایت شرایط و به صورت دربسته و مهر و موم شده ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز روزهای پنجشنبه و جمعه) به نشانی تهران ، شهرک غرب ، خیابان ایران زمین ، خیابان مهستان، پلاک 10، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، طبقه اول ، واحد حفاظت فیزیکی تحویل و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.
تاریخ چاپ آگهی 1400/03/30