هيات مديره

نام : علی
نام خانوادگی : کريمی آنچه
سمت : رییس سازمان و عضو اصلی هیئت مديره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : Ali.KarimiAnche@tceo.ir
نام : بهمن
نام خانوادگی : مومنی مقدم
سمت : نایب رئیس اول و عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : مهران
نام خانوادگی : قنبری مطلق
سمت : نایب رئیس دوم و عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : Hosein.Akbarianrad@tceo.ir
نام : حسین
نام خانوادگی : اکبریان راد
سمت : خزانه دار سازمان و عضو اصلی هیئت مديره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : مهدی
نام خانوادگی : محرمی شام اسبی
سمت : دبیر سازمان و عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : الهام
نام خانوادگی : امینی
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : elham.amini@tceo.ir
نام : اصغر
نام خانوادگی : دهقان بنادکی
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : امیدرضا
نام خانوادگی : ریاحی
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : حسن
نام خانوادگی : قربانخانی
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : امیر حسام الدین
نام خانوادگی : آرمان پور
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : امیر افشین
نام خانوادگی : رئیسی نژاد
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : فرامرز
نام خانوادگی : صدیق مقدم
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : Bahman.Momeni@tceo.ir
نام : الهه
نام خانوادگی : رادمهر
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : Elaheh.Radmehr@tceo.ir
نام : مهدی
نام خانوادگی : روانشادنیا
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : محمد
نام خانوادگی : احمدی
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : مجيد
نام خانوادگی : گودرزی
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : majid.goudarzi@tceo.ir
نام : مجتبی
نام خانوادگی : آمری نيا
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : Mojtaba.amerinia@tceo.ir
نام : کامران
نام خانوادگی : تيموری
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : Kamran.Teymoori@tceo.ir
نام : رامین
نام خانوادگی : کرمی
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : سید مهدی
نام خانوادگی : زرگر
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : علیرضا
نام خانوادگی : قمری
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : غلامرضا
نام خانوادگی : خوش گفتار منفرد
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : حمزه
نام خانوادگی : شکيب
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : Hamzeh.Shakib@tceo.ir
نام : رضا
نام خانوادگی : واحدی
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : غلامرضا
نام خانوادگی : لشگری
سمت : عضو علی البدل هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : احمد
نام خانوادگی : گودرزی
سمت : عضو علی البدل هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : سعید
نام خانوادگی : پرویش
سمت : عضو علی البدل هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : شمس
نام خانوادگی : نوبخت دودران
سمت : عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : Shams.Nobakht@tceo.ir
نام : غلامحسین
نام خانوادگی : حمزه مصطفوی
سمت : عضو علی البدل هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : جواد
نام خانوادگی : علمائی
سمت : عضو علی البدل هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
نام : غلامرضا
نام خانوادگی : آزادمنجيری
سمت : عضو علی البدل هیئت مدیره دوره نهم
شماره تماس : 42644
ایمیل : gholamreza.azad@tceo.ir
بيشتر