• .نام: امیر
  • .نام خانوادگی: نصیری پور
  • .سمت: کارشناس حوزه ریاست
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی