• .نام: رضا
  • .نام خانوادگی: فرخ زاد
  • .سمت: انبار دار
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی