• .نام: دلنیا
  • .نام خانوادگی: نجفی بیرگانی
  • .سمت: کارشناس حق الزحمه و تمدید قرارداد نظارت
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی