• .نام: مانی
  • .نام خانوادگی: چائچی منصور
  • .سمت: کارشناس خدمات آزمایشگاهی ساختمانی
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی