• .نام: افرا
  • .نام خانوادگی: صناعی
  • .سمت: جانشین مدیر امور گروه های تخصصی و کمیسیون ها
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی