• .نام: ناصر
  • .نام خانوادگی: ولیدی
  • .سمت: کارشناس ارجاع کار گاز
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی