• .نام: امیدرضا
  • .نام خانوادگی: ریاحی
  • .سمت: دبیر
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

1- عضو هیأت علمی دانشگاه با مرتبه دانشیار 2- رئیس دانشکده عمران- معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 3- عضو هیأت مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 
امتیاز دهی