• .نام: امیر افشین
  • .نام خانوادگی: رئیسی نژاد
  • .سمت: عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی