• .نام: محمد حسام الدین
  • .نام خانوادگی: قیاسی
  • .سمت: مدیر امورحقوقی/قراردادها و شورای حل اختلاف
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی