• .نام: پریسا
  • .نام خانوادگی: ضرابی زاده
  • .سمت: مدیر امور اجرائی و اداری شورای انتظامی و بازرسان
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی