• .نام: گیتی
  • .نام خانوادگی: مالک
  • .سمت: مسئول دفتر سرپرست حوزه ریاست
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی