.

شهناز خزايی پول

مدیر واحد سیستم ها و روش ها

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی