.

محمد سلطانی صاحبی

متصدی مرکز تماس هوشمند

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی