.

علی اصغر شاکری

کارمند امور گروه های تخصصی و کمیسیون ها

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی