.

نغمه رسولی

کارشناس امور گروه های تخصصی و کمیسیون ها

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی