.

کاوه کاظمی کلاهی

کارشناس ارتقا کیفی و پایش اعضاء

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی