.

فرید حیاتی

کارشناس ارتقا کیفی و پایش اعضاء

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی