.

مهسا پوراکبری نائینی

کارشناس امور سازندگان و شناسنامه فنی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی