• .نام: امیر علی
  • .نام خانوادگی: اکبر یزدی
  • .سمت: کارشناس امور سازندگان و شناسنامه فنی
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی