.

مرتضی جهان تیغ

کارشناس مسئول حق الزحمه و تمدید قرارداد نظارت

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی