• .نام: حسین
  • .نام خانوادگی: حق سیرت
  • .سمت: کارشناس مسئول جوش
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی