.

حسینعلی حق سیرت

کارشناس مسئول جوش و بتن

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی